Vi hjelper deg med blant annet

  • Barnevern
  • Foreldretvist, bosted og samvær
  • Samboeravtale
  • Ektepakt
  • Skilsmisse
  • Opphør av samboerskap
  • Fremtidsfullmakt

Familieretten er kanskje en av de tingene som berører flest mennesker i hverdagen uten at man nødvendigvis tenker over det. All vår erfaring tilsier at med riktig planlegging og rådgivning underveis reduseres tvistepunktene når livet endrer seg.

Vi i advokatfirmaet FINN bistår med alt fra inngåelse av samboeravtaler og ektepakter, til rådgivning og bistand i rettslige prosesser ved brudd eller skilsmisse.

Som regel vil et slikt brudd også involvere barn, og våre advokater har lang erfaring i rådgivning og bistand ved foreldretvister rundt bosted, foreldreansvar og samvær. Som advokater er vi i slike tilfeller pålagt å vurdere om det er mulig for partene å komme frem til utenrettslige løsninger. Som foreldre er dere derfor også nødt til å møte på obligatorisk mekling før det kan reises sak for retten. Etter mekling kan det søkes om fri rettshjelp/fri sakførsel dersom man oppfyller nærmere bestemte vilkår for det. En oversikt over reglene finner du her : Frirettshjelp | Statsforvalteren.no

Ved behandling for domstolene vil domstolene alltid ha for øyet hva som totalt sett fremtrer den beste løsningen for barnet, og det behøver ikke nødvendigvis være det samme som foreldrene ønsker. Ved kontakt med oss vil du få en løpende vurdering av saken.

Vi bistår både foreldre og ungdommer i barnevernssaker når barnevernet har besluttet å fremme sak for barnevernsnemnda om eller domstolene, hva enten det gjelder pålegg om hjelpetiltak, akuttvedtak, omsorgsovertakelse, samvær eller ulike adferdstiltak. I saker for nemnda vil det offentlige som regel alltid bekoste bistand til advokat, normalt en med tilhold i rettskretsen til den det gjelder. Ny sak om tilbakeføring, samværsendring o.l kan fremmes av foreldre eller ungdommen selv 18 måneder etter at forrige vedtak var endelig.

Advokatfirmaet FINN AS kjører en rekke kurs og foredrag om aktuelle tema ved livets slutt, slik som fremtidsfullmakter, arv og testamenter. Vi bistår løpende med utforming av nødvendige dokumenter.

KONTAKT OSS

Vi behandler alle henvendelser med full konfidensialitet.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.