Alminnelige oppdragsvilkår

Alminnelige arbeidsvilkår

 • 1)Etablering av oppdrag
  Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre  
  forhold som gjør at Advokatfirmaet Finn AS (”Advokatfirmaet”) ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken. Ved etableringen av oppdraget vil den aktuelle kunde (”Kunden”) motta skriftlig  oppdragsbekreftelse. Dersom hensynet til Kunden tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet. Det tas i så fall forbehold overfor Kunden om at interessekonfliktavklaringen er ikke avsluttet, og at denne kan føre til at man må si fra seg oppdraget.
 • 2)Hvitvaskningsloven
  Advokatfirmaet er underlagt lov L01.06.2018 nr. 23 Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven). Det vil bli utført identitetskontroll av klienter i samsvar med hvitvaskingsloven. Opplysningene fra identitetskontrollen vil bli oppbevart hos  
  Advokatfirmaet i fem år etter at det aktuelle oppdraget er avsluttet eller klientforholdet har opphørt.
 • 3)Utførelse av oppdrag
  Advokatfirmaet vil utpeke en bestemt advokat i Advokatfirmaet som saksansvarlig overfor Klienten for det enkelte oppdrag eller deler av dette. Utførelsen av det enkelte  oppdrag kan helt eller delvis bli utført av andre medarbeidere i Advokatfirmaet. Med mindre annet er skriftlig avtalt med Klienten, bestemmer Advokatfirmaet hvordan  
  Oppdraget mest hensiktsmessig kan utføres, herunder hvilke medarbeidere som ut fra  kompetanse, erfaring, kapasitet mv. skal utføre arbeidet knyttet til oppdraget. Advokatfirmaet forplikter seg til å yte kvalifisert juridisk bistand og levere til avtalt tid og omfang. Kundene får tillatelse til å benytte materiale som mottas i anledning oppdraget i  nødvendig omfang, men Advokatfirmaet har, og beholder, alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter til materialet.
 • 4)Kommunikasjon med klient
  Alle henvendelser til og fra motparten skal gå fra Advokatfirmaet med mindre noe annet er avtalt. Kunden må underrette Advokatfirmaet straks om eventuelle direkte  henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Kvaliteten av Advokatfirmaets rådgivning og bistand er avhengig av et godt samarbeid  med Kunden. Det er en forutsetning for best mulig utførelse av Oppdraget at Kunden gir  Advokatfirmaet nødvendig informasjon om saken og kopi av alle dokumenter som  Kunden har tilgjengelig og som Kunden må forstå kan ha betydning for oppdraget. Advokatfirmaet bruker ukryptert telefaks. Advokatfirmaet benytter ukrypterte sendinger i elektronisk post. Kunder som har nøkler/sertifikater forkryptering og som ønsker at  kommunikasjon skal skje ved krypterte sendinger, må gi beskjed om dette skriftlig til  Advokatfirmaet. I motsatt fall anses Kunden for å ha akseptert bruk av ikke- krypterte  elektroniske sendinger. Med mindre annet er avtalt kan Advokatfirmaet benytte e-post til  kommunikasjon med Kunde.
 • 5)Taushetsplikt
  Advokatfirmaet, advokatene og de øvrige medarbeidere i Advokatfirmaet er underlagt  taushetsplikt etter Forskrift om Regler for god advokatskikk og lovbestemt taushetsplikt.
 • 6)Honorar/fakturering
  Advokatfirmaet fastsetter honorar etter medgått tid, justert for arbeid utenfor normal  arbeidstid, det ansvar som er forbundet med oppdraget, oppdragets kompleksitet,  graden av spesialistkunnskap og oppnådd resultat. Medgått tid er ikke alene  bestemmende for salærberegningen. Alle priser som opplyses til eller avtales med andre enn privatpersoner er eks. mva. Medgått tid til de ulike arbeidsoppgaver som inngår i  Oppdraget, herunder telefonsamtaler og inngående/utgående e-post, vil bli registrert med en minstetid på 0,25 timer (15 min) med hensiktsmessig spesifikasjon. Normalt vil Advokatfirmaet fakturere etterskuddsvis hver måned. Det kreves imidlertid i utgangspunktet forskuddsbetaling ved større eksterne omkostninger. I enkelte tilfeller vil også Advokatfirmaet kreve at kunder betaler forskuddsbeløp, slik at honorar skal trekkes fra slikt forskuddsbetalt beløp ved manglende betaling av faktura.
 • 7)Klientkonto
  Klientkonto som benyttes til midler for flere Kunder, er gjennom bankenes sikringsfond  kun dekket innenfor innskuddsgarantiens vanlige dekningsområde, det vil si med inntil  NOK 2 millioner. Advokatfirmaet regnes som innskyter av midlene. Det innebærer at det  for Advokatfirmaets og Kundens midler utbetales maksimalt NOK 2 millioner til sammen. Midlene på klientkonto ses dermed i sammenheng med Advokatfirmaets eventuelle  øvrige midler i samme bank. Dersom Kunden ønsker særskilt klientkonto opprettet i annen bank for dette konkrete  oppdrag, må Kunden fremme skriftlig krav om dette i god tid før klientkonto skal  benyttes. Det samme gjelder dersom Kunden vil spre midlene på separate klientkonti i  ulike banker. Advokatfirmaet har intet ansvar for eventuelt tap av klientmidler på felles klientkonto som ikke dekkes av den norske garantiordningen. Innestående på klientkonti kan benyttes til å dekke utestående forfalte faktura.
 • 8)Fri rettshjelp og rettshjelpsforsikring
  Etter Rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av  staten. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Statsforvalteren eller ved vårt  kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med oss  snarest. Det forutsettes i så fall at Kunden selv innhenter nødvendig dokumentasjon som siste selvangivelse og kopi av siste lønnsslipp. Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av Kundens  forsikringspoliser, herunder bl.a. villaforsikring, hjemforsikring, bilforsikring,  personforsikringer, reiseforsikringer, kollektive-/gruppeforsikringer mv.. Det bør  undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig. Med mindre annet er avtalt, må Kunden selv sørge for å varsle  forsikringsselskapet. Advokatfirmaets salær er ikke begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å  ville dekke. Dersom søknad om dekning under rettshjelpsforsikring avslås, vil klient være ansvarlig for salærkrav og alle sakens øvrige utgifter. Dersom søknad om fri rettshjelp eller rettshjelpsdekning ikke innfris er Kunden selv ansvarlig for å dekke Advokatfirmaets honorar.
 • 9) Småkravsprosess
  Mindre krav i som fremmes i saker for tingretten behandles nå ordinært etter reglene om småkravsprosess. For at tvisten skal kunne behandles ved småkravsprosess, må  tvistesummen normalt ha en lavere verdi enn kr. 250 000,-. Etter reglene om småkravprosess er sakskostnader som kan kreves dekket av motparten  normalt begrenset til 20 prosent av tvistesummen, med en nedre grense på kr. 2.500,-  inkl. mva. og en øvre grense på kr 25 000,- inkl. mva. Advokatfirmaet vil imidlertid fakturere kunden etter sine ordinære betingelser også i slik saker, jf. punkt 6 over og oppdragsbekreftelsen.
 • 10) Klageadgang
  Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. De har også anledning til å klage hvis De er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene. Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen  behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg som førsteinstans.  Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden. Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside: www.jus.no under Råd og rettshjelp. Reklamasjon på faktura må fremsettes skriftlig uten ugrunnet opphold, og senest innen forfallstidspunktet, i motsatt fall anses den godkjent.
 • 11) Ansvar
  Advokatfirmaet er ansvarlig for den rådgivning som leveres, i samsvar med generelle norske rettsregler. Økonomiske ansvar for Advokatfirmaet og/eller den ansvarlige advokat under enhver  omstendighet begrenset til samlet kr. 5 millioner for hvert skadetilfelle, med mindre noe annet er særskilt avtalt. Advokatfirmaets ansvar omfatter ikke indirekte tap eller følgeskader. Videre er ikke  advokatfirmaet ansvarlig for rådgivning eller bistand som er ytt av tredjepersoner som Advokatfirmaet har formidlet kontakt med.
 • 12) Lovvalg og verneting
  Norsk rett gjelder for alle spørsmål i forholdet mellom Advokatfirmaet, Advokatfirmaets  advokater og Kunden. Partene vedtar Midtre Hålogaland tingrett som eksklusivt verneting.