Endringer i reglene om fri rettshjelp

Innenfor enkelte typer saker kan man få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en sak for domstolene. Det vil si at kostnadene til advokatbistand helt eller delvis dekkes av staten. Saker som eksempelvis omfattes av ordningen er familiesaker, erstatning for personskade, eller oppsigelse i arbeidsforhold.

Ingrid Aadnesen

Senioradvokat

For å ha rett til fri rettshjelp må du ha en brutto inntekt som ligger under grensene i rettshjelpsloven. Fra 2023 er inntektsgrensene hevet, slik at den nå er 350 000 kr for enslige og 540 000 kr for ektefeller/samboere. Formuesgrensen er 150 000 kr.

Regelverket åpner for at det i enkelte unntakstilfeller kan ses bort fra reglene om inntekts- og formuesgrenser. I tillegg vil enhver alltid krav på fri rettshjelp, uavhengig av inntekt og formue, i følgende saker:

  • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
  • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
  • i saker om militærnekting
  • i saker om tvangsekteskap
  • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
  • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølgning
  • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
  • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel
  • i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning

Dersom du har spørsmål om fri rettshjelp, eller lurer på om din sak kan være dekket av regelverket, er du velkommen til å ta kontakt med en av våre advokater. Våre advokater har lang og omfattende erfaring med å bistå klienter innenfor de ulike rettsområdene som er omfattet av denne ordningen.