Erstatning og forsikring

Les mer om eiendomsmegling.

Vi hjelper deg med blant annet

  • Ansvar for private
  • Profesjonsansvar
  • Forsikringsavtale- og vilkår
  • Avkortning og regresskrav
  • Pasientskadeerstatning
  • Trafikkskader
  • Yrkesskader
  • Erstatning for tapt skolegang

Vårt firma representerer både forsikringstakere og forsikringsselskap. Vår samlede kompetanse dekker de mest sentrale områdene innen forsikringsretten.

Saker innenfor forsikringsrettens område gjelder som regel spørsmål om reiseskade, bilansvar, eiendomsskade, brann, tyveri, ansvar forprivatpersoner, eierskifteforsikring, personskade, tvist om rettshjelpdekning eller ansvar for næringsdrivende.

Når det gjelder ansvar for næringsdrivende, så har våre advokater blant annet bred erfaring fra saker som gjelder spørsmål om ansvarfor entreprenører, rådgivende ingeniører, håndverkere, verksteder, arkitekter, eiendomsmeglere, revisorer mv.

I tilfeller hvor forsikringstakers krav er avslått av forsikringsselskapet, har forsikringstaker ofte krav på rettshjelpsdekning som også omfatter dekning av kostnader til advokat underveis i den videre saksbehandlingen.

Ved forsikringstvister må svært ofte også erstatningsrettslige regler vurderes i tillegg til de forsikringsrettslige sidene av saken.

Vårt firma representerer både personer som mener seg berettiget til erstatning og personer som har fått rettet krav om erstatning mot seg. Vår samlede kompetanse dekker de mest sentrale områdene innen erstatningsretten.

Saker innenfor erstatningsrettens område omfatter spørsmål om erstatningfor skade som skyldes handling eller unnlatelse utenfor kontraktsforhold. Dersom vilkårene for erstatning er oppfylt, skal det økonomiske tapet eller den ikke-økonomiske skaden erstattes med penger.

Videre omfattes spørsmål om erstatning for økonomisk tap som har sin bakgrunn i kontrakt eller mislighold av kontrakt.

Kravet om økonomisk tap er ikke alltid nødvendig ved personskader, personlige krenkelser eller tap av forsørger. Skadelidte kan ved forsett eller grov uaktsomhet fra skadevolders side i slike saker ha rett til såkalt oppreisning i stedet for eller i tillegg til erstatning for økonomisktap. Ved alvorlig personskade med varig medisinsk uførhet på over 15% vil skadelidte kunne ha rett til erstatning for tapt livsutfoldelse, såkalt menerstatning.

I tilfeller hvor det er oppstått uenighet mellom partene vedrørende spørsmål om erstatning, har partene ofte krav på rettshjelpsdekning som omfatter dekning av kostnader til advokat i den videre behandling av saken.

Kontakt gjerne en av våre advokater for en samtale i anledning din sak.

KONTAKT OSS

Vi behandler alle henvendelser med full konfidensialitet.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.