DEKNING AV ADVOKATKOSTNADER VED BRUK AV RETTSHJELPSFORSIKRING

Når er det aktuelt å søke om rettshjelpsdekning? Vi i advokatfirmaet FINN AS har god kjennskap til de ulike forsikringsselskapenes rettshjelpsdekning. Dersom du ønsker en vurdering av om du har rettshjelpsdekning i en aktuell tvist, bistår vi deg gjerne i undersøkelsen og søknadsprosessen

Mari Kristensen

Advokat

Mange er ikke klar over rettshjelpsdekningen som ofte følger med ordinære forsikringsordninger. Dekningen kan medføre at du får dekket opptil 80 % av utgiftene til advokat (etter fast egenandel), dersom det oppstår en tvist knyttet til et forsikringsobjekt du er personlig eier av.

Vilkårene for dekning og hvor omfattende dekningen er, kan variere ut ifra den enkelte forsikring, og fremgår av forsikringsvilkårene.

Denne artikkelen vil kort gi oversikt over typiske tvister som kan omfattes av rettshjelpsdekningen, og hva som ofte kreves for å kunne benytte seg av ordningen. Formålet er å bevisstgjøre den enkelte på sine dekningsmuligheter, og redusere den økonomiske belastningen en rettslig tvist og juridisk bistand ofte innebærer.

Ingen alternativ tekst tilgjengelig for dette bildet

Når er det aktuelt å søke om rettshjelpsdekning?

Rettshjelpsdekning inngår ofte som et element i forsikringer for eiendom og løsøre, eksempelvis bolig, hytte, innbo, kjøretøy og båt.

Oppstår det uenighet om forsikringsobjektet, og motparten ikke godtar kravet du har fremsatt, foreligger det en tvist som kan gi deg rett til forsikringsdekning av advokatutgifter i saken. Dette gjelder både når kravet bestrides helt og delvis av motparten.

Typiske tvister som kan gi rettshjelpsdekning er reklamasjonskrav etter kjøp/salg av bil, hus eller håndverkertjenester. Tvister om ekteskap, arv, barnefordeling eller straffesaker dekkes typisk ikke av ordningen.

For å benytte deg av dekningen må du kunne dokumentere tvisten til forsikringsselskapet. Det er derfor viktig å fremme et krav skriftlig ovenfor motparten, i form av en e-post, tekstmelding eller et brev. Motpartens avvisning må også dokumenteres, og dette tidspunktet anses som tvistetidspunktet.

Retten til forsikringsdekning mistes dersom tvisten ikke er meldt til forsikringsselskapet innen ett år etter at du fikk kunnskap om forholdene, jf. forsikringsavtaleloven § 8-5. Dersom du er usikker på om du har et krav som kan aktivere en rettshjelpsdekning, bør du derfor ikke avvente for lenge med en søknad.

Hva dekkes?

Det er i hovedsak de rimelige og nødvendige utgifter til advokat som dekkes. I forbindelse med tvisten kan det være nødvendig å engasjere en sakkyndig, og kostnader til dette vil derfor også kunne omfattes av rettshjelpsdekningen.

De fleste forsikringsselskap krever at du betaler en egenandel på kr 4 000,-, i tillegg til 20 % av utgiftene som påløper i saken. Dette innebærer likevel dekning for en vesentlig del av sakskostnadene.

Som regel gjelder det en grense for maksimal dekning på kr 100 000,-, og i noen tilfeller 200 000,-. Dekningen kan også begrenses til din økonomiske interesse i tvisten, typisk tvistegjenstandens økonomiske verdi. Eksempelvis vil du kunne få dekt utgifter på kr 50 000,- dersom tvisten angår en bil som du kjøpte for kr 50 000,-.

Opplysninger fra advokat.

Ingen alternativ tekst tilgjengelig for dette bildet
Artikkelforfatter Mari Kristensen

En advokat plikter å opplyse sin klient om eksisterende muligheter for rettshjelpsdekning, jf. Regler for god advokatskikk pkt. 3.4. Advokaten må selv foreta de nødvendige undersøkelser, og skal bistå i søknadsprosessen dersom det er aktuelt med dekning i den konkrete saken. Du kan dermed kontakte en advokat med forventninger om at de vil undersøke mulighetene dine for rettshjelpsdekning.

Vi i advokatfirmaet FINN AS har god kjennskap til de ulike forsikringsselskapenes rettshjelpsdekning. Dersom du ønsker en vurdering av om du har rettshjelpsdekning i en aktuell tvist, bistår vi deg gjerne i undersøkelsen og søknadsprosessen.

Vi kan kontaktes per tlf. +47 99 29 40 00 og e-post post@advokatfirmaetfinn.no for en uforpliktende samtale.