Ny avgjørelse fra Finansklagenemnda Skade (FinKN 2023-191) – tvist mot forsikringsselskap ifm. museskader.

I en helt ny og veldig interessant avgjørelse fra Finansklagenemnda fikk forsikringstaker medhold i sitt krav mot forsikringsselskapet hva angikk museskader på en fritidseiendom. Spørsmålene som nemnda måtte ta stilling til i denne saken var om forsikringstilfellet hadde oppstått før forsikringstaker hadde tegnet forsikring med «toppdekning», samt om vilkåret «plutselig skade» i forsikringsavtalen var oppfylt

Morten Dragvik Elvevoll

Daglig leder og Advokat/partner

I forhold til sistnevnte var det også et spørsmål om selskapets egen praksis, hvor selskapet viste til at det for museskader gjaldt en ett-års regel for hva som var å anse som en «plutselig skade».

Selskapet hadde innhentet en skaderapport hvor det fremkom at skadedyr hadde hatt tilgang til huset i minst i 2-3 år. Det var på dette tidspunktet 2 år og 8 måneder siden det var tegnet ny forsikring som omfattet museskader. Fra forsikringstakers side ble det derfor anført at det med bakgrunn i bevisene i saken var mer sannsynlig at museskadene oppsto under dekningsperioden, enn at de oppsto før «toppdekningen» ble tegnet. Videre anførte forsikringstaker at museskader ikke kan skje momentant, og at selskapet ikke kunne påberope seg en slik «ett-årsregel» for museskader, da regelen ikke var synliggjort overfor forsikringskunden i forsikringsavtalen.

Ingen alternativ tekst tilgjengelig for dette bildet
Forsikringstaker fikk fullt medhold av nemnda

Nemnda ga forsikringstaker fullt medhold. For det første viste nemnda til at tidsangivelsen i skaderapporten var så uklar at man ikke kunne anse det som dokumentert at skade oppsto før forsikringen ble tegnet. Det mest interessante ved denne avgjørelsen, og som kan være relevant for mange fremtidige saker, er likevel nemndas uttalelse om at vilkåret «plutselig skade» er lite tilpasset skader voldt av mus som typisk utvikler seg over tid. Nemnda konkluderer med at et krav om «plutselig skade» ved museangrep vil medføre at det er liten realitet i «toppdekningen». Når det gjaldt forsikringsselskapets henvisning til denne ett-årsregelen for museskader, uttalte nemnda seg på følgende vis: «Det er uklart for nemnda hva som er begrunnelsen for at foretaket påberoper akkurat ett år som grensen for «plutselig skade» i disse tilfellene. Nemnda kan ikke se at en slik intern foretakspraksis har grunnlag i hverken vilkårene, rettspraksis eller nemndspraksis. Det er foretaket som er ansvarlig for å klargjøre sine vilkår».

Avgjørelsen i nemnda var enstemmig. Avgjørelsen er i utgangspunktet bare rådgivende for partene, og det blir spennende å se om selskapet vil følge avgjørelsen, eller om den ender som en tvist for den ordinære domstolen. Forsikringstakers advokat var forøvrig advokat Morten Dragvik Elvevoll hos Advokatfirmaet FINN AS.

Ingen alternativ tekst tilgjengelig for dette bildet
Advokat/partner Morten Dragvik Elvevoll