Vi hjelper deg med blant annet

  • Forsvarer
  • Bistandsadvokat
  • Urettmessig forfølging
  • Voldsoffererstatning

Vårt firma har lang og omfattende erfaring med straffesaker. Vi bistår privatpersoner enten som forsvarer eller bistandsadvokat, og foretak av alle størrelser i alle typer straffesaker.

Er du under etterforskning og har fått status som siktet i straffesak har du alltid rett til å la deg bistå av forsvarer etter eget valg på ethvert trinn av saken. I mange tilfeller kan du også under etterforskning få oppnevnt forsvarer på det offentliges bekostning, avhengig av type sak og alvorlighetsgrad. Under rettsmøter til behandling av saken som f.eks fengslingsmøter og under hovedforhandling har man i de fleste tilfeller krav på oppnevnt forsvarer på det offentliges bekostning. Skulle saken bli henlagt eller du blir frikjent av domstolene vil vi på dine vegne kunne fremsette krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgning.

Er du fornærmet i en sak om brudd på besøksforbud, familievold, eller grovere seksuallovbrudd og vurderer anmeldelse kan du ha krav på bistandsadvokat på det offentliges bekostning, både forut for anmeldelse, under politiets etterforskning og under rettsmøter til behandling av saken. Vår bistand omfatter også evt klage på henleggelser og fremsettelse av krav på voldsoffererstatning overfor skadevolder og evt myndighetene dersom du blir tilkjent det.    

Tar kontakt med oss for rådgivning omkring vilkårene for bistand.

KONTAKT OSS

Vi behandler alle henvendelser med full konfidensialitet.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.