Er du utsatt for en straffbar handling?

Dersom du er offer for en straffbar handling, vil du ha status som «fornærmet» i saken. Du vil da ha flere rettigheter. Politiet skal opplyse deg om rettighetene dine når du skal i avhør. Vi skal likevel gjennomgå noen viktige rettigheter i denne artikkelen.

Julie Opgård Olsen

Senioradvokat

Du har aldri plikt til å forklare deg til politiet. Du må imidlertid møte til avhør og avgi personalia. Du kan velge å ikke forklare deg om noe, og du kan velge å forklare deg om enkelte deler i saken. Dette bestemmer du selv.

Rettigheter du har er blant annet:
• Du har som utgangspunkt rett til informasjon om saken og gjøre deg kjent med dokumentene i saken
• Dersom du ønsker å forklare deg for politiet kan du ta med en person som du stoler på og som du føler deg trygg på.
• Du kan ha rett til bistandsadvokat som dekkes av det offentlige, mer om dette nedenfor
• Dersom saken gjelder vold i nære relasjoner har du rett til å vite om gjerningspersonen sitter i varetekt, og skal ha beskjed dersom personen slipper ut av varetekt igjen
• I noen tilfeller kan politiet forby gjerningspersonen å oppsøke deg og du kan også få voldsalarm
• Du har rett til å få vite utfallet av etterforskningen, herunder om det tas ut tiltale eller at saken blir henlagt
• Du kan ha rett på erstatning og oppreisning

Har du rett til bistandsadvokat?
I enkelte saker har du krav på å få en bistandsadvokat der utgiftene dekkes av staten. Dette gjelder saker som omhandler
• Mishandling i nære relasjoner
• Voldtekt, herunder grov uaktsom voldtekt
• Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år
• Seksuell handling med barn under 16 år
• Incest og seksuell omgang mellom andre nærstående
• Misbruk av overmaktsforhold
• Brudd på oppholds- og kontaktforbud
• Tvangsekteskap
• Menneskehandel
• Kjønnslemlestelse
• Seksuell omgang med innsatte i institusjon

Du har også rett til bistandsadvokat i saker hvor det er grunn til å tro at du som fornærmet får betydelig skade på kropp eller helse som følge av handlingen. Det kan også i andre saker oppnevnes bistandsadvokat der sakens alvor, hensynet til de berørte og andre særlige forhold tilsier det er behov for advokat.

Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg med å vurdere din sak og om du har rett på å få dekket bistandsadvokat.

Erstatning og oppreisning
Du kan ha rett til erstatning og oppreisning fra gjerningspersonen. Dersom det blir straffesak, vil erstatningskravet ditt bli behandlet i saken. Dersom du har bistandsadvokat er det denne som fremmer kravet på dine vegne. Dersom du ikke har bistandsadvokat er det påtalemyndigheten som fremmer kravet på vegne av deg.

For å få erstatning må du ha lidt et økonomisk tap. Dette kan eksempelvis være legeregninger, ødelagte klær mm. Her må du dokumentere tapet ditt. Du må derfor ta godt vare på kvitteringer.

Dersom du har blitt utsatt for blant annet vold og seksuelle overgrep kan du også ha rett til oppreisningserstatning. Dette er en erstatning for tort og svie.

Ta kontakt med politiet eller din bistandsadvokat for å fremme kravene.