Har du krav på forsvarer?

I en straffesak kan du ha ulik status: mistenkt, siktet eller tiltalt. Uavhengig av statusen din, har du i en straffesak alltid rett til å la deg bistå av en forsvarer. I noen saker må du imidlertid dekke kostnadene til forsvarer selv, mens i andre saker vil staten dekke utgiftene til forsvarer

Julie Opgård Olsen

Senioradvokat

Vi vil her gjennomgå reglene, herunder de ulike statuser du kan ha i en straffesak.

Mistenkt
En etterforskning starter som oftest med at du får status som mistenkt. Så lenge du har status som mistenkt vil du ikke ha rett til offentlig oppnevnt forsvarer. Som nevnt ovenfor har du likevel rett til å la deg bistå av en forsvarer, men du må selv dekke kostnadene.

Siktet
Du får status som siktet når påtalemyndigheten erklærer deg for siktet eller når forfølgning mot deg er innledet ved retten eller det er besluttet eller foretatt pågripelse, ransaking, beslag eller lignende.

Tiltalt
Når politiet er ferdig med etterforskningen, kan de enten frafalle siktelsen eller ta ut tiltale. Dersom de frafaller siktelsen, vil saken henlegges. Dersom de tar ut tiltale, vil du få status som tiltalt.

Du vil vanligvis ha krav på offentlig oppnevnt forsvarer:

  • ved varetektsfengsling
  • i tilståelsessaker der påtalemyndigheten påstår fengsel i mer enn 6 måneder
  • i rettssak for tingretten og ved ankesaker
  • i tilfeller der du er pågrepet og det blir klart at du ikke vil bli løslatt innen 24 timer etter pågripelsen

Du vil vanligvis ikke ha krav på offentlig oppnevnt forsvarer:

  • i saker for tingretten om promillekjøring og kjøring uten førerkort
  • i saker for tingretten der du ikke har vedtatt en bot
  • i saker for tingretten som kun gjelder inndragning
  • under etterforskningen til politiet

Ved «særlige grunner»
Dersom det foreligger «særlige grunner» i en straffesak, kan du få dekket forsvarer av staten selv om du egentlig faller inn under et tilfelle som vanligvis ikke gir rett til offentlig oppnevnt forsvarer. Eksempler her er hvis siktede har nedsatt funksjonsevne eller er i en annen fysisk eller psykisk tilstand som tilsier at det er et særlig behov for forsvarer. Andre momenter som må vurderes er subjektive forhold ved siktede, sakens art og omfang, komplisert faktum og forventet straff. Det betyr altså at selv om du faller inn under noen av tilfellene ovenfor der du ikke har krav på offentlig oppnevnt forsvarer, kan du likevel få det etter en begjæring til tingretten.

Du har alltid fritt valg av forsvarer. Det er imidlertid greit å merke seg at dersom du velger en forsvarer fra en annen plass enn du bor, kan du måtte regne med å måtte dekke kostnader ved reise selv.

Dersom du lurer på om du har krav på at staten dekker forsvarer for deg, kan du ta kontakt med oss.