NAV- og trygdesaker

Les mer om eiendomsmegling.

Vi hjelper deg med blant annet

  • Uførepensjon
  • Alderspensjon
  • Sykepenger
  • Dagpenger
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Barnebidrag

Vi bistår våre kunder med rådgivning i alle typer trygdesaker. Dette omfatter både søknadsprosessen og klage over vedtak fra NAV, så vel som skriftlig anke til trygderetten. Vi har også erfaring med å føre trygdesaker for de alminnelige domstolene. Trygdesaker er ofte svært viktig og avgjørende for deg som person, og vi vet det kan være utfordrende å føre saken sin selv. 

Det er viktig å overholde frister i trygdesaker. Klagefristen skal fremgå av vedtaket og vil variere ut fra hvilket type vedtak som skal påklages. Vi anbefaler at advokat kontaktes så raskt som mulig etter at vedtaket er mottatt.

Saker som gjelder klage over NAVs vedtak er omfattet av ordningen med fritt rettsråd basert på en økonomisk behovsprøving.

KONTAKT OSS

Vi behandler alle henvendelser med full konfidensialitet.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.