Vi hjelper deg med blant annet

  • Gjeldsforhandling/akkord
  • Avvikling/oppbud
  • Nedbemanning og refinansiering
  • Restrukturering av virksomhet

Dersom en skyldner (et foretak eller en person) er varig ute av stand til å betjene sine forpliktelser, og forpliktelsene overstiger verdien av skyldnerens eiendeler, vil skyldneren være insolvent.

Hvis insolvens foreligger, vil det kunne iverksettes flere typer insolvensbehandlinger, herunder vil det kunne åpnes konkurs.

Konkurs innebærer en fellesforfølgning og et generalbeslag i en skyldners formue, hvoretter formuen omgjøres i penger og fordeles forholdsmessig mellom skyldnerens fordringshavere. Under en konkursbehandling vil skyldner miste råderetten over sine eiendeler. Det vil også bli opprettet et konkursbo som står for administrasjon av bomassen, realisering av aktiva, utlodding, samt utbetaling til kreditorer.

I det tilfellet det bare er skyldners betalingsevne som er svak, vil skyldner enten kunne inngå i en frivillig eller lovbunden gjeldsforhandling med sine kreditorer. Dette leder normalt frem til en avtale om hvordan gjelden eller deler av denne skal gjøres opp, eller en tvangsakkord.

Tilsvarende kan det for selskaper være aktuelt med rekonstruksjon, som innebærer at en bedrift forhandler med kreditorene sine om en ordning av gjelden for å unngå konkurs.

Våre advokater har utstrakt erfaring innen gjeldsforhandling, restrukturering, konkurs og sikring av pengekrav.

KONTAKT OSS

Vi behandler alle henvendelser med full konfidensialitet.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.