Spørsmål og svar om ferie.

Sommerferien nærmer seg. I denne artikkelen tar vi opp de vanligste spørsmål arbeidstakere har i tilknytning til ferierettigheter.

Mari Kristensen

Advokat

Hvor lang ferie har jeg krav på?
Alle arbeidstakere som har tiltrådt stillingen senest 30. september i ferieåret har rett på minst 25
virkedager ferie. Med virkedager menes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helgeeller høytidsdager. En uke har derfor 6 virkedager og dette blir da totalt 4 ukers og 1 dag. Vær
oppmerksom på at mange også kan ha rett til feriedager ut over dette gjennom tariffavtaler eller
personlige arbeidsavtaler.

Er du over 60 gis du dessuten rett på ytterligere 6 virkedager ferie.

Tiltrer du stillingen etter 30. september, har du kun rett til feriefritid på 6 virkedager, med mindre du
allerede har avviklet full ferie hos annen arbeidsgiver tidligere i ferieåret.

Når kan jeg kreve å ta ut ferien?
Arbeidsgiver bestemmer i stor grad tidspunktet for når ferie skal avvikles. Som arbeidstaker har du
imidlertid rett på at 18 av de ovennevnte virkedagene gis i perioden 1. juni – 30. september. Merk at
du ikke har krav på å få delt opp ferien i enkeltdager med mindre dette avtales med arbeidsgiver. Er
din vanlige arbeidstid 2 dager den uken du tar ut ferie, har du dermed brukt en hel ferieuke og ikke
bare 2 feriedager.

Dersom du har planlagt ferie og nå er permittert, kan arbeidsgiver pålegge deg å avvikle denne som
avtalt selv om du er permittert. Ferieavvikling medfører opphør i dagpenger fra NAV og disse
erstattes ved utbetaling av feriepenger opptjent i fjor.

Må jeg ta ut ferie?
Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at ferien blir avviklet. På samme vis plikter arbeidstaker å ta ut
ferien, med unntak av arbeidstakere uten full opptjening av feriepenger. Som arbeidstaker kan du
altså motsette seg avvikling av ferie i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under
feriefraværet.

Kan jeg overføre ubrukt ferie til påfølgende kalenderår?
Som arbeidstaker har du i utgangspunktet ikke krav på å få «flyttet» ferie til neste ferieår. Dersom
arbeidsgiver ønsker at arbeidstakeren skal avvikle all ferien i løpet av inneværende ferieår, kan
arbeidsgiver som hovedregel kreve dette.

Arbeidstaker kan imidlertid inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver om overføring av feriedager på
inntil 12 virkedager (2 uker) til påfølgende ferieår dersom arbeidsgiver aksepterer dette.
Det er likevel arbeidsgivers plikt å sørge for at arbeidstaker avvikler ferien sin. Hvis du som
arbeidstaker ikke får brukt opp all lovbestemt ferie i løpet av ferieåret har du derfor krav på at alle de
resterende feriedagene arbeidstakeren har til gode overføres til påfølgende ferieår – samsvarende
med kalenderår.

Kan jeg unnlate å ta ut ferie og heller kreve lønn?
Ferien må tas ut i feriedager, ikke penger. Arbeidstaker kan altså ikke kreve å få utbetalt feriepenger
for ferie som ikke er avviklet eller overført til påfølgende ferieår.

Det fins imidlertid ett unntak fra denne hovedregelen; arbeidstaker har krav på feriepenger for ikke uttatt ferie dersom arbeidsforholdet opphører før lovbestemt ferie er avviklet.

Hva hvis jeg blir syk i løpet av ferien?
Dersom du blir syk før ferien kan du senest siste arbeidsdag før ferien kreve å få ferien utsatt til
senere i ferieåret. Det er en forutsetning at du er helt arbeidsufør (100% sykemeldt) og at dette kan
dokumenteres med legeerklæring (sykemelding).

Blir du syk underveis i ferien kan du kreve at tilvarende virkedager du har vært syk utsettes og
erstattes som ferie senere i ferieåret. Også her er det en forutsetning at man har vært helt
arbeidsufør i minst 6 virkedager og at dette kan dokumenteres med legeerklæring.

Har jeg krav på ferie når jeg er i permisjon?
Arbeidstaker kan kreve å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes
foreldrepenger. Uttak av foreldrepenger settes da på vent mens arbeidstakeren har lovbestemt ferie
og permisjonen forskyves da tilsvarende.

Arbeidstaker kan imidlertid også kreve utsettelse av de feriedager som faller innenfor
permisjonstiden slik at disse overføres påfølgende ferie.