FOREDRAG OM TAKSTMANNENS ANSVAR VED KJØP OG SALG AV FAST EIENDOM

Den 19. september kl.18.00 har vi i Advokatfirmaet FINN gleden av å invitere til foredrag om takstmann sitt ansvar ved kjøp og salg av fast eiendom.

Morten Dragvik Elvevoll

Daglig leder og Advokat/partner

Ved endringene i avhendingsloven og tilhørende forskrift som trådte i kraft 1.1.2022 stilles det strengere krav enn tidligere til bygningssakkyndige og utforming av tilstandsrapport. Vår erfaring så langt er at vi i større grad en tidligere, ser eksempler på at takstmann er eksponert for risiko og et potensielt erstatningsansvar i tvister som oppstår etter kjøp og salg av fast eiendom. I foredraget vil vi se på hvilke krav regelverket oppstiller til byggesakskyndige og arbeidet som skal utføres i slike saker. Vi skal se på terskelen for at den byggesaksyndige kan holdes ansvarlig for handlinger og unnlatelser i forbindelse med oppdraget. Videre vil vi gjennomgå egne erfaringer i saker hvor den byggesakskyndige sin rolle har vært sentral, herunder særlig de tilfeller hvor det har vært reist spørsmål om mulig erstatningsansvar. Vi håper også at vi får høre noen av deres erfaringer og tanker omkring temaet.

Foredraget vil holdes av daglig leder/ advokat og partnerMorten Dragvik Elvevoll og advokat/ partner Geir Olav Pedersen. De har begge omfattende erfaring med saker som omhandler kjøp og salg av fast eiendom.

Foredraget er særlig tiltenkt takstmenn.

Foredraget er gratis og avholdes i Rødbanken, men krever påmelding til post@advokatfirmaetfinn.no eller tlf. 992 94 000 innen 18.september.

Vi ønsker deg velkommen til en faglig og spennende kveld sammen med oss!