FREMTIDSFULLMAKT – HVORFOR DET ER VIKTIG

En fremtidsfullmakt er i loven definert som en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiver etter at fullmaktsgiver på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser som omfattes av fullmakten.

Julie Opgård Olsen

Senioradvokat

En fremtidsfullmakt er i loven definert som en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiver etter at fullmaktsgiver på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser som omfattes av fullmakten.

Det er svært vanlig å forsikre huset sitt. Dette er en trygghet i tilfelle det skulle oppstå skader, da du vil få dekt kostnadene til utbedring. Selv om man tegner forsikring på huset sitt, vil det sannsynligvis aldri oppstå skader og man håper selvsagt at det ikke vil skje noe. På samme måte kan det være lurt å opprette en fremtidsfullmakt. Sannsynligvis vil man aldri trenge fullmakten, men det er trygt å vite hvem som skal ivareta dine interesser for det tilfelle at det skulle skje noe.

Det er vanlig å bestemme at en fremtidsfullmakt først får virkning når en lege har vurdert din helsetilstand og det foreligger legeerklæring på at du ikke er i stand til å ivareta egne interesser.

·  Fullmaktsgiver er den som oppretter en fremtidsfullmakt.

·  Fullmektig er den som skal ivareta interessene til fullmaktsgiver

Hvem kan opprette fremtidsfullmakt?

Du må være over 18 år, og du må være i stand til å forstå fullmaktens innhold. En fullmakt er aktuell for alle voksne, ikke bare eldre. En fremtidsfullmakt kan også bli aktuell for voksne som rammes av ulykke eller alvorlig sykdom.

Hvem kan være fullmektig?

Du kan oppnevne hvem du vil til å være din fullmektig. Det er vanlig å oppnevne ektefelle/samboer, barn eller en annen person du kjenner godt. Du kan også oppnevne flere personer. De kan ha fullmakten sammen, ha fullmakt innenfor forskjellige områder eller at en av fullmektigene er reservefullmektig. Fullmektig må være fylt 18 år når fullmakten eventuelt trer i kraft. Fullmektig kan ikke selv være satt under vergemål.

Hva kan fullmakten omfatte?

Du kan selv bestemme hva en fremtidsfullmakt skal regulere. Du kan gi fullmakt til både økonomiske forhold og personlige forhold, eller du kan gi en mer begrenset fullmakt, eksempelvis at noen får fullmakt til å betale regningene dine. Du kan i en fremtidsfullmakt også bestemme at fullmektig kan dele ut forskudd på arv eller større gaver.

Hva skjer hvis du ikke oppretter fremtidsfullmakt?

Dersom du ikke har opprettet fremtidsfullmakt, og du ikke er i stand til å ivareta dine egne interesser, vil Statsforvalteren oppnevne en verge for deg. Vergen som oppnevnes kan være et familiemedlem eller en annen person som påtar seg vergeoppdrag, eksempelvis en advokat.

Du vil altså bli ivaretatt selv om du ikke har laget en fremtidsfullmakt, men fordelene med en fremtidsfullmakt er at du selv kan bestemme hvem som skal være fullmektig samt hvordan dine interesser skal ivaretas.

Videre er det forskjell på hva en verge kan gjøre og hva en fullmektig kan gjøre. En oppnevnt verge vil eksempelvis ved salg av bolig måtte få samtykke fra Statsforvalteren, mens en fullmektig kan gjøre dette uten samtykke. Det er derfor betydelig enklere som fullmektig enn som verge.

Det er flere krav til utformingen av en fremtidsfullmakt, og det kan være lurt å få hjelp til å opprette fremtidsfullmakt av en advokat for å sikre at fullmakten er gyldig og i overensstemmelse med dine ønsker.