ARVERETT FOR SAMBOERE

Er dere samboere? Har dere/har dere ikke barn sammen? Har dere tenkt på hva som skjer dersom den ene av dere skulle gå bort?

Julie Opgård Olsen

Senioradvokat

Vår erfaring som advokater er at samboere ofte har tenkt på ovennevnte, men ikke kjenner til at man
også bør gjøre noe for å regulere situasjonen. Mange er av den oppfatning at arvelovens regler for
ektefeller er de samme også for samboere. Det er ikke tilfellet.
Hovedregelen i norsk lov er faktisk at samboere ikke tar arv etter hverandre. Det betyr at hvis den
ene går bort, skal den avdødes livsarvinger eller slektsarvinger (barn, foreldre, søsken, etc.) ha hele
arven. Skal man unngå at den gjenlevende samboeren skal sitte igjen uten arv må man regulere dette
i et testament. Så lenge den avdøde ikke har egne barn kan han/hun regulere i et testament at den
gjenlevende samboer skal arve alt – dersom vedkommende ønsker det.

Dersom den avdøde hadde særkullsbarn (barn som ikke er felles med samboeren) vil imidlertid
testamentsarven til gjenlevende samboer i utgangspunktet måtte begrense seg til 1/3 av dødsboet.
Dersom partene har vært samboere i minst fem år kan testamentsarven likevel utgjøre fire ganger
grunnbeløpet* (pr. tiden kr. 353.480,-). Retten til 4G gjør seg da kun gjeldende der dette utgjør mer
enn 1/3).

Arveloven har imidlertid tatt hensyn til at samboere som har felles barn skal kunne ta arv etter
hverandre uten testament. I henhold til loven har gjenlevende samboer rett til å arve 4G dersom
gjenlevende «har, har hatt eller venter barn med den avdøde». Eventuell arverett for gjenlevende
utover 4G må reguleres i testament og vil måtte begrense seg til 1/3.
Merk at gjenlevende ikke har rett til å sitte i uskifte (utsette arveoppgjøret) med mindre samboerne
har, har hatt eller venter felles barn. Dersom samboerne har/har hatt/venter felles barn er retten til
uskifte begrenset til å gjelde felles bolig og hytte, felles innbo i disse og felles bil. Uskifterett for
gjenlevende utover dette krever testaments form. Dersom den avdøde også hadde særkullsbarn må
disse uansett samtykke til uskifte for gjenlevende. Slikt samtykke kan gis både før og etter
samboerens bortgang.

Som advokater oppfordrer vi alle samboere til å opprette testament, gjerne i kombinasjon med en
samboeravtale som regulerer hva den enkelte samboer eier. Samboeravtalen vil da også regulere hva
som skal inngå i den avdødes dødsbo.

Merk for øvrig at det pr. tiden er et forslag til ny arvelov ute på høring som åpner for utvidet arverett
for samboere. I forslaget er det tatt utgangspunkt i at samboere skal ha samme arverett og samme
rett til uskifte som ektefeller, forutsatt at det er felles barn inne i bildet, eller at man har vært
samboere i de siste fem år. Hva som blir den faktiske situasjonen for samboere etter en ny lov og når
en eventuell ny lov vil tre i kraft er imidlertid vanskelig å si.

*Grunnbeløpet justeres hvert år i takt med lønnsøkningen